balken
 

 

Staatssekretär Gen.-Dir. a.D.
Dr. Wolfgang RUTTENSTORFER
Ehrenpräsident

-------------------------------------------------

Gen.-Dir. Dr. Rainer SEELE
Präsident

S.E. Bogdan MAZURU, Botschafter von Rumänien in der Republik Österreich
Ehrenmitglied

S.E. Mag. Gerhard REIWEGER, Botschafter der Republik Österreich in Rumänien
Ehrenmitglied

------------------------------------------------

Dr. Wolfgang BAUMANN
Botschafter Dr. Emil BRIX
CFO Mag. Martin GRÜLL
Univ.-Prof. Dr. Edeltraud HANAPPI-EGGER
Sektionschef i.R. Dr. Othmar HUBER
Abg. z. NR a.D. Peter MARIZZI
GR LAbg. KR Kurt WAGNER
CFO Dr. Manfred WIMMER
Abg. z. NR Dr. Peter WITTMANN
Mag. Lukas Marcel VOSICKY
Generalsekretär
 
 
IMPRESSUM: ÖSTERREICHISCH-RUMÄNISCHE GESELLSCHAFT
Karl-Waldbrunner-Platz 1, A–1210 Wien | Tel. +43 (0) 699 171 358 48
ZVR 756622496
info.office@austrom.eu